Staff Members of our Village Panchayat

Name Designation Phone Email
Sachin Dhawaskar VP Secretary 9764654739
Arjun Gaonkar Gramsevek 9421135578
Shamba Majik L.D.C. 8459724191
Sada Rane Peon 9823381871
Gaureshrao Rane GRS 9049352463
Yeshwant Mhalshekar D.E.O 8552885727